LED AR111

12AR111/LED/930/S8/DIM/EC 12V 6/1FB

Order code: 929002238504