LED AR111

20AR111/LED/930/F15 DIM 12V 6/1FB

Order code: 929002239604